គណៈកម្មការ​អន្តរក្រសួង សិក្សា​រៀបចំ​ផែនការមេ សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ទេសចរណ៍ នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប​ – CEN