​ក្រសួង​ធនធានទឹក ចេញ​សេចក្តីប្រកាស ពី​ការព្យាការណ៍​អាកាសធា​តុ​នៅ​កម្ពុជា ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​០១ ដល់ ០៧ ខែវិច្ឆិកា​, កម្រិត​សីតុណ្ហភាព​អប្បបរមា ចាប់ពី​១៩​អង្សា​សេ ដល់ ២៣​អង្សា​សេ​! – CEN