ស្តាប់​អ្នក​លក់​សាច់​ជ្រូក​មាន​វិប្បសារី ប្រាប់​ពី “​សាច់ជ្រូក​ហ៊ាន​លក់​មិន​ហ៊ានស៊ី​” ហើយ​សញ្ញា ៦​យ៉ាង ដើម្បី​ចងចាំ​ទុក​! – CEN