ការត្រួតត្រា​លំហ​អវកាស គឺជា​ប្រការ​ស្លាប់​រស់​របស់​អាមេរិក​ – CEN