ប្រមូលបាន​គំរូ DNA របស់​ជនរងគ្រោះ​ធ្លាក់​យន្តហោះ​នៅ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ – CEN