ប្រធានាធិបតី Ireland ពិតជា​សាមញ្ញ មានជីវិត​រស់នៅ​ដូច​ពលរដ្ឋ​ធម្មតា​ – CEN