សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រាជរដ្ឋាភិបាល ៖ លោកស្រី រ៉ូ​ណា ស្មី​ត គឺជា​ការងារ​បច្ចេកទេស​សុទ្ធសាធ ដែលមាន​កាតព្វកិច្ច និង​សមត្ថកិច្ច ជា ដៃគូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ – CEN