សមាគម និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល និង​សហគមន៍​នានា នៅ​មូលដ្ឋាន ធ្វើ​ការងារ ស្របតាម​លក្ខន្តិកៈ​រប​ស់​ខ្លួន ដែល​បាន​តម្កល់ទុក​នៅ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ – CEN