មនុស្ស​ពីងពាង ត្រូវ​គេ​ហាមឃាត់​មិន​ឲ្យ​ឡើង​អគា​រណាៗ​ទាំងអស់​នៅ​អង់គ្លេស បន្ទាប់ពី​គាត់​… – CEN