ប្រជាជន​ចិន​ទាមទារ​យក​សាកសព​អប់​របស់​ព្រះសង្ឃ​បង្កប់​ក្នុង​បដិមា មាន​អាយុកាល ១០០០​ឆ្នាំ​ – CEN