​វិស័យ​កសិកម្ម​កម្ពុជា មាន​សក្តានុពល​យ៉ាង​ធំធេង ប្រសិនបើ​យើង​ធ្វើ​ការអភិវឌ្ឍ ឬ​នវានុវត្តន៍​ឲ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ តាម​បច្ចេកទេស​ – CEN