សភាវៈ​«​ពាក់កណ្ដាល​មនុស្ស​ពាក់កណ្ដាល​ឆ្កែ​» ធ្វើឱ្យ​ពលរដ្ឋ​អង់គ្លេស​ភ័យខ្លាច​យ៉ាងខ្លាំង​ (វីដែអូ) – CEN