ក្តៅចិត្ត​​បង្កើតបាន​កូនស្រី មិនបាន​កូនប្រុស ឪពុក​ចិត្តខ្មៅ​ម្នាក់​លួច​យក​ចេញពី​មន្ទីរពេទ្យ​ទាំង​ក្រហម​រងាល ទៅ​ទម្លាក់​ពី​ច្រាំង​ថ្ម​ប៉ុនប៉ង​សម្លាប់ តែ​…(វីដេអូ) – CEN