នាង​ទេព​មច្ឆា របស់​កាណាដា​កំពុង​រង​ទុក្ខ​ព្រោះ​… មនុស្ស​ – CEN