​រំលឹក​ដល់​ជនរងគ្រោះ ដោយ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍ ជួយ​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​ដល់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​គ្រប់រូប ឲ្យ​យល់ដឹង​អំពី​ផលប៉ះពាល់​នៃ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ – CEN