មានន័យ​ណាស់​! អ្នកលក់​ត្រី​រូប​ស្រស់​ម្នាក់នេះ ផ្ញើ​សារ​ទៅកាន់​អ្នក​ដែល​ខ្លាច​ខ្មាស​គេ និង​ប្រកាន់ខ្លួន ត្រូវ​ចាំ​ថា​លុយ​… – CEN