រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន និយាយ​រឿង មន្ត្រី​ពូកែ​អែបអប និង​មន្ត្រី​ចាំ​បើ​កលុយ​ប្រាក់ខែ មិន​ដែល​ធ្វើការ​ – CEN