នាយក​រដ្ឋ​ម​ន្រី្ត​វៀតណាម «​ក្រាល​ព្រំ​» អញ្ជើញ​ពាណិជ្ជករ​ចិន​ឱ្យ​វិនិយោគ​ចូលមក​ប្រទេស​ខ្លួន​ – CEN