ឱសថ​ក្លែងក្លាយ បង្ក​ការប៉ះពាល់​ដល់​ប្រជាជន​យ៉ាង​ច្រើន ជា​ពិសេស​ប្រជាជន​នៅតាម​ទីជនបទ ដែល​ប្រើប្រាស់​ឱសថ​ក្លែងក្លាយ​នោះ​ – CEN