​ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅរក​ការបង្កើត វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​សំណង់ នៅ​កម្ពុជា​ – CEN