ពលរដ្ឋ​នៅ​ឃុំ​ដង​ពែ​ង និង​ឃុំ​ជីខ​លើ មាន​ទំនាស់​ដីធ្លី​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​លី​យ៉ុង​ផាត់ នឹង​ទទួល​ដី មាន​លក្ខណៈ​ជា​ប្រព័ន្ធ​ – CEN