សកម្មភាព​ជីករណ្ដៅ​ដី​ជ្រៅ​ខុស​បទដ្ឋាន​បច្ចេកទេស បាន​កើត​មាន​អនាធិបតេយ្យ នៅ​ភូមិ​ស្លែង ស្រុក​កណ្តាលស្ទឹង​ – CEN