ពលរដ្ឋ​ឃុំ​បឹង​ខ្យា​ង តវ៉ា​បិទផ្លូវ​មុខ​សាលាឃុំ មិន​ព្រម​ទទួលយក​ប្រាក់​គោលនយោបាយ​របស់​អាជ្ញា​ធរ​ខេត្តកណ្តាល ក្នុង​ជម្លោះដីធ្លី ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន​ហេង អភិវឌ្ឍន៍​ – CEN